In 10 stappen snel je verdienmodel
leren aanpassen

In 10 stappen snel je verdienmidel leren aanpassen

Meer over: ⭐️ Neuro Linguïstische Gespreksvoering (NLG)

Waar gaat NLG over?

Neuro Linguïstische Gespreksvoering (NLG) is een essentieel onderdeel van doelgericht ondernemen.

NLG gaat in eerste plaats over het ordenen en structureren van waargenomen verbale en non-verbale communicatie.

In de tweede plaats gaat het over een functionele strategie die leidt tot wat je ook maar nastreeft met jouw gesprek, zoals: overzicht, samenhang, focus, inzicht, duidelijkheid, enzovoort.
Deze strategie bestaat uit structuren, vraagstijlen en zintuiglijk specifieke waarnemingen.

Tenslotte gaat het ook om het oefenen van al die onderdelen zodat je weet door te vragen en hoe het een en ander kunt interpreteren zonder in te vullen.

Hoe structureert NLG?

Neuro Linguïstische Gespreksvoering combineert de linker- en rechterhersenhelft met elkaar.
Door bewuster zien en horen, neem je beter waar wat er gebeurt tijdens een gesprek. De waargenomen verbale en non-verbale signalen vormen aanleiding tot het stellen van diepere vragen.

Je leert taalpatronen herkennen waardoor ook denkpatronen van je gesprekspartners worden ontsluierd.

De linkerkant denkt lineair, in verleden en toekomst, filtert de omgeving op bruikbaarheid, ordent en structureert.
De rechterkant is in het heden, in verbinding met alles wat er is en neemt alles zintuiglijk waar. De zintuigen zijn altijd in het heden en nemen waar zonder oordeel.

Taal hoort bij de linkerhersenhelft en is het abstracte denken tegenover de rechterhersenhelft die denkt in zintuigen en daarmee het concrete denken.

De combinatie van beiden maakt professioneler communiceren mogelijk en compleet.

Een goed gestructureerd gesprek met de juiste vragen

Met NLG breng je jouw gespreksvoering naar een professioneler niveau door meer integratie van extra gereedschappen, kennis en vaardigheden.

In de informatiewisselwerking met gesprekspartners wil je vaak meer ontdekken dan wat je gesprekspartner aan de oppervlakte laat zien en horen. wat er gezegd wordt is vaak (bewust of onbewust) anders dan wat er bedoeld wordt. Je komt meer te weten over wat er aan de binnenkant van een persoon speelt. Wat de echte bedoelingen zijn, wat er verborgen wordt gehouden of beschermd.

Je komt te weten wat je gesprekspartners drijft en wat ze tegenhoudt. Je weet welke vragen je kunt stellen om antwoorden te krijgen waar je opzoek naar bent. Tegelijkertijd voer je zelf een professioneel gesprek zodat jouw bedoelingen met behoud van inhoud en intentie op een effectieve wijze overkomen.

Tijdens een NLG kom je tot de kern en leg je gewicht in de schaal terwijl ook je tijdsbesef groeit.

Neuro Linguïstische gespreksvoering transformeert ruis in harmonie.

 

Neuro Linguïstische Gespreksvoering wordt gedurende 4-dagen (1x-2x-1x) door intensieve NLP-training en -coaching aangereikt. Zowel individueel als in groepsverband word je stap voor stap begeleidt in het oefenen van alle aangereikte kennis.

Meld je eerst aan voor een gratis persoonlijk gesprek met mij. Samen bepalen we wanneer en hoe we van start gaan.
De reguliere investering voor NLG is € 2200,- voor 4-dagen. Als Methode-NLO lid maak je gebruik van lidmaatschap korting van 25% en investeer je slechts € 1650,- vrij van btw.

Voor een eventueel vervolgtraject, indien gewenst, investeer je € 390,- ter verdere verdieping van het geleerde (€ 65,- x 6uur NLP-coaching).

Meer over: ⭐️ NLP & Spiritualiteit

Ontdek Je Scheppend Karakter

Het mysterie van de oorsprong van het heelal fascineert het menselijk bewustzijn al vanaf het begin van de geschiedenis. In alle beschavingen op aarde vinden we de tijdloze vragen: "Is er een schepper, en zo ja, wat is dan de aard ervan? Zo niet, hoe begon de schepping dan en wat is dan het doel ervan?" Mystici leren ons dat er een universeel verband is tussen alles en de moderne wetenschap zegt het zelfde. Dit verband heeft allerlei namen. sommigen zeggen dat het zielskracht is, anderen noemen het liefde, ether, een ordenende intelligentie. De wetenschap noemt het energie.

Inmiddels is er een algemene consensus over het heelal. Namelijk dar er een fundamenteel karakter zit in het zich continu ontvouwende heelal. Wat dat karakter is en inhoudt blijft nog een onderwerp van verhitte discussies.

Waar joodse mystici vooral bang zijn is het benoemen van het universele verband. Het een naam geven. Want mensen verwarren namen met identiteit. Het geven van een naam aan het naamloze werpt een hindernis op waarover de meeste mensen struikelen.  We denken dat als iets een naam heeft, het ook een identiteit heeft. Een identiteit gaat samen met attributen*. Dus denken we dat we er iets over weten en doen we aannames en vullen we de gaten in onze kennis op met wensdenken. Daarnaast verzuimen we om op zoek te gaan naar de waarheid.

Reeds duizenden jaren houden we ons bezig met deze misvatting. Het woord GOD suggereert een belichaming van iets wat begrepen kan worden. Omdat ons denken niet zonder symbolen kan, kunnen we het benoemen van GOD toch niet altijd nalaten. Wat is de GOD waarover in de bijbel geschreven wordt?

 

*een attribuut is een voorwerp dat als kenteken of onderscheidingsteken dient. Het attribuut dient om een bepaald persoon te kunnen identificeren, meestal is dit een heilige. een bekend attribuut is de weegschaal die verwijst naar gerechtigheid.

Hoe werkt NLP & Spiritualiteit?

NLP & Spiritualiteit is een methodiek, ontwikkeld aan de hand van een theorie gebaseerd op de joodse mystieke leer de Kabbalá, Kriya Yoga en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).
NLP & Spiritualiteit laat je ervaren dat je een entiteit bent met een scheppend karakter.

Wij mensen lijden omdat we niet bij ons Trans-Persoonlijk* bewustzijn kunnen komen. De oorzaak hiervan is dat wij niet beseffen dat wij medescheppers (co-creator) zijn. Omdat we onze scheppingskracht niet toepassen voelen wij vervolgens ook niet dat we medescheppers zijn.

De probleemsituatie is vaak dat we overrompeld raken door omstandigheden waar we geen of nauwelijks antwoord op hebben. Wij voelen ons slachtoffer van die omstandigheden en wijzen de ander aan als de schuldige van wat ons is overkomen. We stappen in de slachtofferrol en geven het leiderschap, over ons eigen leven, uit handen.

In deze training leer je aan de hand van de methodiek NLP & Spiritualiteit jouw scheppend karakter. Met als effect eerst zelfleiderschap , dan de beste versie van jezelf met maximaal effect voor de wereld om je heen.

 

*trans-persoonlijk: het persoonlijke overstijgend door religieuze en transcendente aspecten van het menselijk bestaan te omvatten.

De beste versie van jezelf met maximaal effect

"Creëer de beste versie van jezelf met maximaal effect". Wat hiermee bedoeld wordt is dat jij de creator bent van jouw eigen leven en tevens een mede-creator van de wereld  zoals jij die kent.

Je kan niet, niet creëren. Bewust of onbewust creëer jij altijd. Derhalve dien je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je mede-creëert, het effect!
De hierboven gestelde maakt dat je inzicht krijgt in jouw eigen creatie(s) en handelt naar een maximaal effect (gegeven de omstandigheden en competenties op dat moment).

Inzicht en ernaar handelen levert je meer zelfbewustzijn op. Bewustzijn van wat jij creëert, hoe jij dat doet en tegelijkertijd weten hoe je dat volgende keer effectiever gaat doen brengt jou verder in je trans-persoonlijke ontwikkeling. met als resultaat het ontstijgen van het zelf door bewust koppelen van talent aan missie, ondersteund door visie.

Met onze denken creëren we ons leven en co-creëeren we onze wereld. Om bewust ons denken in te zetten ten einde bewuste creators te zijn van onze leven zoals wij dat wensen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen, is het nodig het vrije wil in onszelf te leren ontdekken en bewust te gebruiken.

NLP & Spiritualiteit is een methodiek ontwikkeld aan de hand van een theorie gebaseerd op de joodse mystieke leer de Kabbalá en 'Self-Realization Fellowship' uit Kriya Yoga. Er is hierbij gebruik gemaakt van de structuur en methodiek van NLP om de theorie als een ervaring over te brengen aan de deelnemers.

NLP & Spiritualiteit wordt gedurende 6-dagen (2x-2x-2x) door intensieve NLP-Training en -coaching aangereikt. Zowel individueel als in groepsverband word je stap voor stap begeleid in het oefenen van alle aangereikte kennis.

Meld je eerst aan voor een gratis persoonlijk gesprek met mij. Samen bepalen we wanneer en hoe we van start gaan.

De reguliere investering voor NLP & Spiritualiteit is € 2600,- voor 6 dagen. Als Methode-NLO lid maak je gebruik van lidmaatschapskorting van 25% en investeer je € 1950,- vrij van btw. Voor een eventueel vervolgtraject, indien gewenst, investeer je € 390,- ter verdere onderhoud van het geleerde (€ 65,- x 6uur NLP-coaching).

Meer over: ⭐️ Waardestructuren Ontsluierd

Wat maakt waarden zo waardig?

Waarden zijn de idealen of overtuigingen van een individu of een groep mensen. Waarden zijn zaken die belangrijk genoeg worden gevonden en het nastreven waardig zijn. Mensen vertonen waarde-gedreven-gedrag. Vanuit waarden ontstaan ook gedragsregels (normen).

Als we het gedrag van een gesprekspartner zoals een klant, collega, medewerker, leidinggevende, familie enzovoort willen begrepen en/of daarop willen anticiperen dan dienen we de waardestructuren van die persoon te leren kennen.

Van alle waarden die belangrijk worden gevonden, zijn er een paar die centraal staan. Deze Kernwaarden vormen de kern van een persoon, samenleving of organisatie.

Alhoewel er een beperkt aantal kernwaarden zijn, worden hier vaak verschillende betekenissen aan toegekend. In het kader van zelfreflectie kan het soms erg nuttig zijn om jouw persoonlijke kernwaarden in kaart te brengen.

Iedere organisatie, instelling of bedrijf heeft zo zijn eigen kernwaarden. Deze vormen de identiteit en maken duidelijke waar ze voor staan.

Hoe werkt het?

Om de kernwaarden van de ander te kunnen doorgronden is het nodig eerst onze eigen waardestructuren te ontsluieren. Immers "the proof of the pudding is in the eating". Eerst de theorie op jezelf toepassen zodat het goed integreert alvorens het op een ander te willen reflecteren.

Normen gaan over hoe men zich op een bepaalde manier gedraagt. Terwijl waarden over de onderliggende motivatie gaan. "What's in it for me? Wat levert het mij op?" Vandaar dat woorden als waarden en normen vaak samen worden gebruikt.

Eerst is er de waarde, de opvatting van wat er wordt nagestreefd. Hiervan uit vloeien de gedragsregels, de normen. Om aan de normen te kunnen voldoen zijn er ook nog de criteria waaraan voldaan dient te worden.

De som van alle waarden vormen de basis van een persoon, samenleving of bedrijf. Hoe we met elkaar omgaan en op welk niveau en waarom word bepaald door deze waarden.

Welke waarde levert het op?

Door zicht te hebben op de waardestructuren van je gesprekspartner kunnen misverstanden en conflicten eenvoudig worden voorkomen en/of verholpen.

Als begrepen word dat bepaalde zaken anders gaan als gevolg van verschillend geldende normen en waarden, kan vanuit dit begrip respect, tolerantie en liefde ontstaan met als effect een ruimere gun-factor in onderlinge relaties. Zoals in ondernemers landschap.

Met zicht op waarden van de ander communiceren we op dezelfde golflengte. Dat maakt dat er bewust aangestuurd word op begrip voor elkaars perspectieven.

Met begrip voor waarden worden ongeschreven regels zichtbaarder en makkelijker te volgen en je eraan te houden.

Waardestructuren duiden wie we zijn en maken ons verschillend van elkaar. Overbruggen van deze verschillen zorgen voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei met een volmaakter en waardevoller leven als gevolg.

Waardestructuren Ontsluierd is één van de pijlers waarop NLP is gebaseerd en wordt gedurende 3 dagen getraind. Zowel individueel als als in groepsverband word je stap voor stap begeleid in het oefenen en het eigen maken van alle aangereikte kennis.

Meld je eerst aan voor een gratis persoonlijk gesprek met mij. Samen bepalen we wanneer we van start gaan.

De reguliere investering voor Waardestructuren Ontsluierd is € 1300,- voor 3 dagen. Als Methode-NLO lid maak je gebruik van lidmaatschapskorting van 25% en investeer je € 975,- vrij van btw. Voor een eventueel vervolgtraject, indien gewenst, investeer je € 390,- ter verdere onderhoud van het geleerde (€ 65,- x 6uur NLP-Coaching)

Meer over: ⭐️ Feedback Geven & Ontvangen

Motiveren en corrigeren

Spreek je een collega liever niet aan op gedrag dat jou in de weg zit, omdat je denkt dat dit de samenwerking nadelig beïnvloedt? Merk je dat je gesprekspartner in de verdediging schiet? Heb jij zelf ook moeite met het accepteren en incasseren van feedback, waardoor je het gezegde als commentaar ervaart?

In deze training leer je feedback geven en ontvangen op een manier die bij jou past, waardoor feedback een natuurlijk onderdeel wordt van je communicatie. Eenmaal de principes en technieken begrepen en geoefend gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open.

Zeggen wat je te zeggen hebt met behoud van de goede relatie.

Doelgroep

Ondernemers uit MKB, ZZP'ers en Freelancers die hun feedback vaardigheden willen verbeteren en hun samenwerking met anderen willen verbeteren.

 

  • Je gaat meteen aan de slag met de gerichte feedback die je ontvangt tijdens oefensituaties uit jouw eigen praktijk.
  • Je ervaart zelf wat de toegevoegde waarde van Feedback Geven & Ontvangen is

Wat levert het je op?

Je ervaart de vrijheid te kunnen zeggen wat je zeggen wilt met behoud van de goede relatie omdat je

 

  • feedback toepast als onderdeel van je dagelijks werk
  • meer inzicht krijgt in je eigen gedrag en in het gedrag van anderen
  • het krijgen van feedback als een kans ziet voor verbetering en groei
  • bouwt aan constructieve relaties en samenwerking d.m.v. feedback

Feedback geven & Ontvangen is een 2-daagse training. Je start met het stellen van je persoonlijke doelen en het benoemen van je ontwikkel punten. Voorts krijg je de technieken aangereikt waarmee je aan de slag gaat met oefenen en ervaren van wat het je oplevert. Vervolgens maak je een stappenplan om jezelf uit te dagen om Feedback Geven & Ontvangen in je eigen omgeving toe te passen.

Tijdens dag 2 sta ja al een stuk sterker in je schoenen omdat je meer inzicht hebt gekregen in je belemmerende overtuigingen. Voorts oefen je met jouw persoonlijke casuïstiek. Vervolgens leer je effectief Feedback Geven & Ontvangen zonder voorbereiding en je maakt concrete actiepunten voor de komende tijd.

De reguliere investering voor Feedback Geven & Ontvangen is € 900,- voor 2 dagen. Als Methode-NLO lid maak je gebruik van lidmaatschapskorting van 25% en investeer je € 675,- vrij van btw.

Meld je eerst aan voor een gratis persoonlijk gesprek met mij. Samen bepalen we wanneer we van start gaan.